فارسی

ضرورت همگرایی مارکسیست ها و پروژۀ احیای مارکسیستی: به سوی مارکسیزم قرن ۲۱

متن سخنرانی مازیار رازی سمینار احیای مارکسیستی کلن ۲۲ نوامبر ۲۰۱۳
مناظره با دکتر فرشید فریدونی (انجمن پژوھش جنبشھای اجتماعی ايران)
از جزوه به سوی مارکسیزم قرن بیست و یکم
**********************
همگرایی مارکسیست ها در وضعیت کنونی در سطح جهانی در دستور روز قرار گرفته است. اما، مفهوم همگرایی از دیدگاه مارکسیستی، یعنی گسست از یک سلسله نظریات و سنن انحرافی در جنبش کارگری و بر این اساس تعیین مؤلفه هایی برای همگرایی مارکسیستی در راستای امر دخالتگری هدفمند در جنبش کارگری برای تدارک انقلاب سوسیالیستی.
برای تعیین مؤلفه های همگرایی، مارکسیست ها باید به نظریات، شیوۀ نگرش و متد خود کارل مارکس رجعت کنند.
انگیزۀ ما چیست؟
انگیزۀ ما نیز در واقع همانند انگیزۀ خود مارکس در عصر او است، که با گسست از سوسیالیست های نخبه گرا، تخیل گرا و فلاسفۀ زمان خود، سوسیالیزم را به یک علم مبدل کرد. ما نیز با چنین انگیزه ای توافق داریم. یعنی به روز کردن یا خوانا کردن علم رهایی بشریت به وضعیت کنونی جنبش زندۀ طبقۀ کارگر. به سخن دیگر انگیزۀ ما، باز تعریف کردن مارکسیزم برای قرن بیست و یکم است. ما نیز همانند مارکس، با گسست از گرایش های انحرافی و غیر سوسیالیستی-منتها زیر لوی «سوسیالیزم» و «مارکسیزم»- می توانیم به مارکسیزم امروزی نایل آییم و همگرایی مارکسیست ها را با موفقت تحقق بخشیم.
بدیهی است که لازمۀ گسست از نظریات انحرافی، برخورداری از مؤلفه هایی است که با اتکا به آن ها، وجوه تمایز خود را با نظریات مذکور نشان دهیم.
پیش از توضیح مؤلفه های خود، لازم است با استفاده از متد مارکسیستی هدف، روش و نکات مهم وضعیت کنونی جنبش کارگری در سطح بین المللی را مورد بازنگری قرار بدهیم و ضرورت همگرایی مارکسیست ها و پروژۀ «احیای مارکسیستی» را از وضعیت امروزی استنتاج کنیم.
هدف ما چیست؟
هدف نهایی ما، همان هدفی است که خود کارل مارکس به آن رسیده بود؛ یعنی «سازمان دادن […]